Close

29.12.2020

Stanovisko Ministerstva zemědělství

Stanovisko Ministerstva zemědělství v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví k Usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373 o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021 v souvislosti s epidemií SARS CoV-2  a usnesení vlády č. 1375 o zákazu volného pohybu osob do 10. ledna 2021.

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií SARS CoV-2 do dne 22. ledna 2021 a Usnesením vlády České republiky č. 1375, kterým vláda s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod. zakazuje volný pohyb osob

sděluje Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví, že zákaz volného pohybu uvedený v bodě I. odst 1.(noční době) a II. odst 1.(denní době) usnesení vlády č. 1375  se nevztahuje na:

A- výkon rybářského práva v rybářských revírech – individuální lov, výlov rybníka jako rybářského revíru nebo jeho součásti uživatelem rybářského revíru včetně jím pověřených osob, činnosti uživatele rybářského revíru, které nelze odložit (např. zarybňování, lov elektrickým agregátem, hospodářská činnost na revírech), společný lov organizovaný uživatelem rybářského revíru v rámci výkonu rybářského práva

– rybníkářství – individuální lov a výlov rybníka včetně prodeje ryb tzv. „z hráze“, další hospodářská činnost, která nesnese odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení),

Při provádění výlovů rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.

– výkon práva myslivosti – individuální i společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře)

Tyto činnosti jsou považovány ve smyslu bodu I. odst. 1 a bodu II. odst. 1. usnesení vlády č. 1375 i nadále za „jiné obdobné činnosti“ a uvedený zákaz se na ně nevztahuje.

Provádění těchto činností je možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s výše uvedeným usnesením vlády.

Apelujeme na dotčené osoby, aby zvažovaly nezbytnost provádění těchto činností v současnosti a usilovaly, aby se konaly jen za účasti nezbytného množství osob.

B. výkon funkce rybářské a myslivecké stráže, které jsou výkonem činností sloužících k zajištění vnitřního pořádku podle bodu I. odst. 3 písm. a) a bodu II. odst. 7. písm. a) usnesení vlády č. 1375.

 

Vážení kolegové,

celá záležitost byla konzultována přímo se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR. Na základě jejich vyjádření a doporučení jsem zpracovali informaci pro vrácení povolenek a výdej nových povolenek na rok 2021. Proto námi podané informace o možnostech vrácení a výdeje povolenek jsou v souladu s aktuálními Vládními nařízeními a doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR. Takže k žádnému pochybení z naší strany rozhodně nedošlo.

U výdeji povolenky uvádím „mohou“ nikoliv, že zavadíme povinnost.

Pro upřesnění, PES je systém pro informování občanů ČR, jaká Vládní opatření budou následovat v případě přesunu mezi jednotlivými stupni.  Tzn. PES není závazný dokument dokud k němu Vláda ČR nevydá příslušná usnesení o přijetí krizových opatření.

Dr. Mach na listopadovém zasedání Rady navrhl zástupcům ÚS sjednocení postupu. Bylo dohodnutu, že již nebudou nadále vydávat vlastní stanoviska k přijatým opatřením Vlády ČR k epidemické situaci a k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR ve vztahu k výkonu rybářského práva dříve, než budou známa oficiální stanoviska Mze a MZ. Ta jsou okamžitě po obdržení rozeslána na všechny ÚS ke zveřejnění. Toto opatření má předcházet zbytečné dezinformaci rybářské veřejnosti. (Zápis č. 10/2020 ze zasedání Republikové rady ČRS konaného dne 5. listopadu 2020)

Všichni členové Rady s návrhem předsedy Dr. Macha souhlasili.

Děkujeme Vám za spoluprácí a jsem s pozdravem

Mgr. David Zdvořáček

Právník