Close

10.2.2020

Nový Rybářský řád JčÚS ČRS

Vážené rybářky, vážení rybáři,

pravidla rybolovu na rybářských revírech jsou v České republice do značné míry sjednocena a mají oporu v Zákoně o rybářství 99/2004 Sb. a ve Vyhlášce 197/2004 Sb. Zákonodárce pak ponechal možnost uživatelům revírů tato pravidla pomocí takzvaných „Bližších podmínek výkonu rybářského práva“ rozšířit či zpřísnit dle místních podmínek, například dle povahy hospodaření a vývoje sportovního rybolovu na jednotlivých revírech. Tyto bližší podmínky mohou být stanoveny pro jednotlivé konkrétní revíry nebo jako společné pro všechny rybářské revíry. Zároveň dal zákonodárce uživatelům rybářských revírů povinnost předat všem držitelům povolenky k lovu tato pravidla rybolovu jako součást povolenky. Český rybářský svaz vydává již tradičně dokument zvaný „Rybářský řád“, který tato pravidla shrnuje.

Musíme konstatovat, že v Rybářském řádu, tak jak byl napsán, bylo obtížné se orientovat, protože některé informace zde byly uvedeny vícekrát a zcela nepřehledně. Dostatečně porozumět tomto dokumentu pak činilo problémy nejen rybářům, ale mnohdy i členům rybářské stráže. Vedení Jihočeského územního svazu ČRS se proto rozhodlo k zásadnímu kroku a předložilo územní konferenci v roce 2019 návrh znění nového Rybářského řádu, který je koncipován tak, aby všechny informace byly uvedeny vždy na jednom místě a aby pravidla v Rybářském řádu byla logicky uspořádána a tudíž dobře čitelná, snadněji zapamatovatelná a srozumitelná. Od 1. ledna 2020 tedy platí na revírech Jihočeského územního svazu ČRS zcela nový Rybářský řád (ke stáhnutí zde: NOVÝ RYBÁŘSKÝ ŘÁD JčÚS ČRS).

Je nutné zdůraznit, že většina pravidel lovu, na které jste byli zvyklí, zůstala zachována, až na několik výjimek, o kterých Vás budeme v tomto článku informovat. Zásadní změnou je tedy zcela nová struktura celého Rybářského řádu. Jednotlivá pravidla jsou řazena jinak, než jste byli doposud zvyklí.

Jak bylo výše uvedeno, některá ustanovení byla uvedena na různých místech a díky tomu se rybáři nevědomky dopouštěli přestupků. Přestože lovili v souladu se zákonem nebo vyhláškou, nezjistili si platnost bližších podmínek pro jednotlivé revíry upravující jednotlivá pravidla. Uveďme příklad: Na straně 2 starého Rybářského řádu jsme se mohli dočíst, že lipan podhorní má nejmenší lovnou míru 30 cm (podle vyhlášky). Na straně 26 měl ovšem míru 40 cm (dle bližších podmínek). Losos obecný byl na straně 4 (podle vyhlášky) hájen pouze od 1. září do 15. dubna (stejně jako pstruh obecný), ovšem podle bližších podmínek, tentokrát na straně 10, je hájený celoročně. A takto bychom mohli pokračovat dál. Právě z důvodu takovýchto rozporů byl vypracován nový Rybářský řád.

Věříme, že si nový Rybářský řád velice rychle osvojíte a naučíte se v něm orientovat podstatně lépe, než v tom starém. Nový Rybářský řád je psán formou jakéhosi návodu, nebo chcete-li „kuchařky“, která popisuje pravidla jednotlivých činností spojených s lovem v logické návaznosti tak, jak jdou za sebou, tedy v pořadí, v jakém je běžný rybář provádí, když jde na lov. Z pravidel, která se ve starém Rybářském řádu opakovala v několika variantách, bylo ponecháno vždy pouze to nejpřísnější, které na revírech JčÚS ČRS platí.

Odstavec I nového RŘ obsahuje všeobecná ustanovení společná pro všechny, tedy mimopstruhové i pstruhové revíry.

 • co jste povinni mít u sebe, když vyrazíte na lov,
 • co jste povinni udělat před započetím lovu,
 • jak se chovat během lovu,
 • jakým způsobem smíte a nesmíte lovit,
 • jak zacházet s ulovenou rybu,
 • jak správně zapsat ponechanou rybu,
 • jak ji uchovávat,
 • co udělat před odchodem od vody.

Odstavec II specifikuje zvláštní ustanovení platná pro mimopstruhové revíry.

 • kolik a jaké ryby si můžete denně ponechat,
 • denní doby lovu,
 • povolené technické prostředky lovu na MP revírech,
 • povolené způsoby lovu na MP revírech,
 • zapisování ulovených ryb,
 • odstavce s mírami ryb a jejich dobou hájení byly nahrazeny jednou přehlednou tabulkou, ve které najdete veškeré potřebné informace o konkrétní ulovené rybě.  V jednom řádku je vždy uvedeno: druh ryby, její nejmenší lovná míra, doba hájení, povinnost, kdy danou rybu zapsat a kolik kusů, příp. kilogramů této ryby si lze denně ponechat.

Odstavec III specifikuje totéž pro pstruhové revíry.

Odstavec IV specifikuje práva a povinnosti uživatelů revírů.

 • omezení počtu kusů ponechaných tzv. vyjmenovaných (dříve ušlechtilých) ryb na jednotlivé povolenky,
 • pravidla pořádání závodů a soutěží na rybářských revírech,
 • pravidla a možnosti hájení rybářských revírů,
 • vstup na soukromé pozemky,
 • hospodaření na rybářských revírech,
 • vydávání povolenek k lovu a stanovování bližších podmínek.

Odstavec V  – klasický soupis MP revírů JčÚS tak, jak jsme na něj byli zvyklí.

Odstavec VI – soupis MP revírů Republikové rady ČRS, na které platí povolenky všech územních svazů, tedy i JčÚS.

Odstavec VII – soupis P revírů JčÚS.

Odstavec VI – soupis P revírů Republikové rady ČRS, na které platí povolenky všech územních svazů, tedy i JčÚS.

Odstavec IX – Doplňující údaje pro rybáře (mimo lov).

 • návod, jak správně vyplňovat povolenky,
 • poplatky v ČRS,
 • pravidla vydávání povolenek,
 • povinnost povolenky odevzdávat.

Odstavec X – týká se rybářské stráže, zejména pak jejích práv a povinností.

Odstavec XI – klasické dobře známé orientační tabulky hmotností ryb v závislosti na její délce.

Odstavec XII – seznam prodejních míst povolenek v Jihočeském kraji.

Rádi bychom vás také seznámili s novými pravidly platnými od roku 2020 na revírech JčÚS ČRS. Prosím, věnujte jim zvýšenou pozornost.

 • V období od 1. ledna do 15. června platí na mimopstruhových revírech úplný zákaz používání dvoj a trojháčků.
 • Při lovu na položenou na všech revírech JčÚS (mimopstruhových i pstruhových) lze od letošního roku používat pouze jeden jednoháček. Nikoliv už tedy dva, jak jsme byli až doposud zvyklí. Povoleno ovšem zůstává, že v období od 16. června do 31. prosince na mimopstruhových revírech při lovu na nástražní rybičku lze i nadále používat víceháčkové systémy s nejvýše třemi jedno, dvoj, nebo trojháčky.
 • Zátěž nebo krmítko musí být nově na udici upevněno tak, aby se po utržení vlasce vždy samovolně uvolnilo. Použít tak lze pouze zátěže odepínací (vypínací) nebo průběžné. V případě použití průběžných zátěží (nebo krmítek) smí být tyto fixovány pouze zarážkou upevněnou na vlasci od této zátěže směrem k háčku. Mezi zátěží (krmítkem) a prutem nesmí být použita zarážka (myšleno pevná).
 • Za nástražní rybičky nesmějí být použity chráněné druhy ryb a živočichů, dále ryby lososovité, úhoř a od loňského roku nově také kapr, bolen, štika, candát a sumec, byť by dosahovali nejmenší lovné míry.
 • Okoun říční má na MP rybářských revírech JčÚS ČRS stanovenou nejmenší lovnou míru 15 cm, dobu hájení shodnou s ostatními dravci (od 1. ledna do 15. června) a nově je jeho počet kusů, který si smíte denně od vody odnést, omezen na 5 ks.
 • Nejmenší lovná míra štiky obecné se na MP rybářských revírech JčÚS ČRS zvyšuje na 60 cm.
 • Minimální délka nástražní rybičky 15 cm stejně jako zákaz používání částí ryb (tzv. rybích cárů) bylo od letošního roku nově zavedeno i na ÚN Hněvkovice a ÚN Kořensko.

Věříme, že se nový Rybářský řád osvědčí a rybáři ocení jeho přehlednost. Samozřejmě vítáme připomínky a podněty k jeho dalšímu zlepšení či zpřehlednění.

Na závěr ještě chceme zdůraznit, že Jihočeský územní svaz ČRS nechce po dobu minimálně dalších dvou let provádět jakékoliv úpravy bližších podmínek výkonu rybářského práva, pokud si to nevyžádá změna legislativy nebo změna konkrétních podmínek na rybářských revírech, a to z důvodu stabilizace právního prostředí v oblasti našeho sportovního rybolovu.

Do nadcházející sezóny bychom Vám jménem územního výboru JčÚS ČRS rádi popřáli mnoho krásných chvil strávených na našich revírech korunovaných bohatými úlovky.

Výbor JčÚS ČRS