Close

28.2.2019

Otevřený dopis předsedovi ČRS, z.s. a jeho odpověď

Vážený pan předseda
PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA
Český rybářský svaz, z.s.
Nad Olšinami 282/31
100 00 Praha 10 – Vinohrady

Otevřený dopis předsedovi Českého rybářského svazu, z. s.

Vážený pane předsedo,

dovoluji si reagovat otevřeným dopisem na Váš rozhovor zveřejněný dne 26. 2. 2019 v novinách Deník. Netajím se tím, že s Vámi zveřejněnými názory zásadně nesouhlasím.

Široké veřejnosti jste sdělil, že v systému redistribuce finančních prostředků se dlouhodobě objevují účelové podvody a zkreslení. Protože rozpočet celosvazové redistribuce je ve výši cca 100 milionů Kč, a tudíž se jedná o velmi závažné zjištění a obvinění ČRS, z. s., dovoluji si Vás vyzvat, abyste bezodkladně zahájil hloubkový audit redistribuce finančních prostředků s přizváním nezávislých auditorů z jednotlivých územních svazů, členů Republikové dozorčí rady ČRS a členů Republikové rady ČRS, aby toto Vaše tvrzení bylo buď potvrzeno, nebo vyvráceno.

Dalším tématem jsou revíry místního významu. Píšete, že chcete, aby skončila praxe jejich provozování místními organizacemi ČRS, z. s., a aby byly zrušeny a převedeny do celosvazového rybolovu a byly určeny všem rybářům. Dovolím si Vám připomenout, že místní organizace Českého rybářského svazu jsou subjekty se samostatnou právní subjektivitou a revíry místního významu jsou mnohdy jedinou cestou, jak poděkovat jejich členům za práci, kterou odvádějí pro svou místní organizaci. Také je nutné připomenout, že tyto revíry jsou často ve vlastnictví MO, a je tudíž zcela v jejich pravomoci rozhodnout, jak na nich budou hospodařit. Mohu Vás ujistit, že jako předseda našeho územního svazu budu vždy nekompromisně hájit právo našich jihočeských místních organizací takovéto revíry vlastnit a provozovat ve své režii a to podle svých pravidel, neboť je to má povinnost.

Požadavek, aby podmínky pro rybaření byly na všech našich revírech shodné, musím zcela zásadně odmítnout. Bližší podmínky výkonu rybářského práva nám totiž umožňují zohlednit mnohdy velice rozdílné podmínky na jednotlivých revírech, chránit rozdílnou rybí obsádku před někde velikým tlakem rybářů a dále umožnit různý typ managementu revírů, který by jinak byl dostupný pouze na revírech soukromých. Považuji za nutné zdůraznit, že podmínky se na jednotlivých revírech v čase mění, a tak je nutné přizpůsobovat nejen je, ale také pravidla rybolovu, neboť není reálné průběžně měnit zákon o rybářství a související legislativu. Bližší podmínky také slouží k ověřování novinek v pravidlech rybolovu, jelikož na širším fóru se často nedokážou uživatelé rybářských revírů (zástupci jednotlivých ÚS) vůbec dohodnout.

Na závěr bych si dovolil ještě poznamenat, že pokud chcete, aby se Český rybářský svaz semknul a pracoval jako jeden celek, musíte především zajistit dodržování psaných pravidel, obsadit pracovní komise schopnými a vzdělanými lidmi, ukončit nepřijatelný klientelismus, otevřít se široké členské základně a především hájit zájmy našich místních organizací a jejich členů, neboť právě ony tvoří Český rybářský svaz.

S pozdravem „Petrův zdar!“

Ing. Karel Koranda, v. r.
předseda Českého rybářského svazu, z.s., Jihočeského územního svazu

V Boršově nad Vltavou 28. února 2019

Příloha: Článek zveřejněný v Deníku dne 26. února 2019


Odpověď předsedy Českého rybářského svazu, z.s., pana Karla Macha ze dne 28.2.2019

Vážený pan předseda
Ing. Karel Koranda
Český rybářský svaz, z. s.
Jihočeský územní svaz
Rybářská 237
373 82 Boršov nad Vltavou

V Praze 28. 2. 2019

Odpověď na otevřený dopis předsedovi Českého rybářského svazu, z. s.

Vážený pane předsedo,

dovoluji si reagovat na Váš dopis doručený 28.2 2019 elektronickou cestou a jsem rád, že v něm prezentujete svůj názor.
Uvádíte, že nesouhlasíte s mým tvrzením uvedeným v článku zveřejněném dne 26. 2. 2019 v novinách Deník, že v systému redistribuce finančních prostředků se dlouhodobě objevují účelové podvody a zkreslení. Dále pak navrhujete, aby byl zahájen bezodkladný audit této části rozpočtu ČRS. Váš návrh předložím k posouzení na nejbližším zasedání Republikové rady. Dovolím si jej však ještě rozšířit o podrobný rozbor pravidel, kterými se řídí tento systém a o přehled některých nestandardních praktik jednotlivých subjektů, participujících na redistribuci. Právě tyto praktiky, které již byly projednávány na zasedání lednové Rady ČRS, jsem měl na mysli, když jsem v rozhovoru zmínil podvody. Tím jsem však nemyslel, a to zdůrazňuji, trestně právní rovinu, ale pouze vnitrosvazovou úroveň. Rybářská veřejnosti si pak jistě udělá názor na to, kdo a jak získává finance z prostředků celosvazového rybolovu a jaký vliv mají na výsledek redistribuce některá účelová rozhodnutí, motivovaná snahou o vyšší finanční profit.
Revíry místního významu byly zmiňovány v mém volebním programu, prezentovaném na posledním Republikovém sněmu, na kterém jsem byl následně zvolen předsedou. Dovolím si citovat bod 2; „Otevření diskuze na téma revírů místního významu, v případě nalezení konsensu napříč územními svazy, jejich následné zrušení a převedení do celosvazového rybolovu.“ Proto mi připadá logické, že diskuze na uvedené téma by měla být otevřena a Vám děkuji za poskytnutí stanoviska Jihočeského územního svazu.
I další bod byl součástí mého volebního programu, konkrétně jde o bod 3; „Redukce stávajících bližších podmínek rybolovu na revírech s cílem zjednodušit a zpřehlednit současný stav. Neustále zvyšování restriktivních opatření není samospasitelné.“ Opět jde o snahu naplňovat volební program motivovaný záměrem dosáhnout ve prospěch rybářů jednodušších a srozumitelnějších pravidel rybolovu. Vaše připomínka k tomuto cíli mě však poněkud překvapuje s ohledem na fakt, že jste v nedávné minulosti několikrát veřejně deklaroval zcela shodný záměr.
V závěru apelujete na dodržování psaných pravidel, obsazování pracovních komisí schopnými vzdělanými lidmi a ukončení klientelismu ve prospěch našich místních organizací a našich členů. Zde bych důrazně požádal o uvedení jednotlivých případů, kdy tomu tak při obsazování komisí nebylo, a dále také o uvedení příkladů klientelismu v řadách ČRS a nedodržování psaných pravidel.
Na závěr bych Vám rád připomenul ještě jeden z bodů mého volebního programu, který sice nezmiňujete, ale já jej považuji za zcela zásadní: „Naším letitým problémem je však nerespektování daných rozhodovacích postupů. Není ostuda být při podání návrhu na jakoukoliv systémovou změnu přehlasován, pokud jsem svými argumenty většinu členů Rady nepřesvědčit. Je však umění přijmout většinový názor ostatních a následně jej také respektovat. A to je to, co nám opravdu chybí a zároveň ohrožuje celistvost svazu.“
Zkuste se, prosím, nad těmito slovy zamyslet ……

S pozdravem „Petrův zdar!“

PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA
předseda Republikové rady ČRS