Close

Pravidla rybolovu

Pravidla rybolovu se v České republice řídí Zákonem č. 99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č.197/2004 Sb. Na stránkách Rady ČRS můžete nalézt platné znění těchto dokumentů:

Uživatel rybářského revíru může pravidla rybolovu dále upravit v rámci tzv. „bližších podmínek výkonu rybářského práva“ (§13 odst. 9 Zákona č.99/2004Sb). Tyto bližší podmínky rybolovu byly stanoveny jednak pro všechny revíry ČRS (viz. aktuální rybářský řád) dále pak v rámci jednotlivých územních svazů ČRS (viz. níže) a také konkrétně pro některé (viz. popis jednotlivých revírů) soupisy jednotlivých revírů.Žádáme vás, abyste pečlivě prostudovali a dodržovali pravidla rybolovu v popisech revírů, které obdržíte spolu s povolenkou, tato pravidla slouží k především k ochraně ryb a tím i ke zkvalitnění podmínek sportovního rybolovu na našich revírech.

Bližší podmínky rybolovu – MP a P

Bližší podmínky-změny v RŘ-Rada ČRS

Dítě mladší 10 let věku může lovit ryby (§ 2 písm. j) zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství) na jednu udici osoby starší 18 let, provádějící lov ryb ve smyslu § 13 a následujících zákona o rybářství.Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou.

MP-bližší podmínky JčÚS ČRS

1. Nejmenší lovná míra kapra obecného (Cyprinus carpio) je zvýšena na 40 cm, lipana podhorního (Thymallus thymallus) na 40 cm, okouna říčního (Perca fluviatilis) na 15 cm.
2. Pokud má MO ČRS, podílející se na společném rybolovu a hospodaření, ve svém povodí část revíru se statutem „místního významu“, organizuje si způsob vydávání zvláštních místních povolenek, evidenci úlovků a sama si hradí i zarybňování.
3. Hospodář MO ČRS může po projednání ve výboru hájit část nebo celý revír až na dobu 14 dní od vysazení ryb, dále na dobu nezbytně nutnou v době nepříznivých podmínek, úhynů ryb nebo v dalších odůvodněných případech souvisejících s hospodařením na rybářském revíru. Tuto skutečnost vyznačí MO ČRS na přístupových cestách tabulemi, v případě hájení po vysazení nejméně dva dny před vlastním hájením.
4. Parma obecná je celoročně hájena,
sumec velký je hájen v období 1. 1. – 15. 6. a v období 1. 11. – 31. 12.,
okoun říční je hájen v období 1. 1. – 15. 6. (změna vyhlášky 197/2004 – č. 123/2016 Sb.)
5. Při lovu ryb platí zákaz používání jakýchkoliv skleněných nádob k rybářským účelům (nástrahy, návnady, osvětlení apod.).
6. Uživatel revíru může z důvodu konání sportovních akcí hájit celý revír nebo jeho část, tuto skutečnost vyznačí na přístupových cestách tabulemi nejméně jeden týden před konáním akce.
7. Lovící, pokud loví na členskou povolenku, je povinen mít u sebe při lovu svou členskou legitimaci ČRS s vylepenou podobenkou a na požádání rybářské stráže se jí prokázat.
8. V rybářských revírech se zakazuje lov i v místech, kde se nahromadily ryby za povodňového stavu.
9. V mimopstruhových revírech si může lovící ponechat v jednom dnu nejvýše 2 kusy kapra, nebo štiky, nebo candáta, nebo bolena, nebo sumce, nebo jejich kombinace.
10. Při lovu na umělou mušku nebo muškařením je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy typu twister, ripper, banjo apod., lov na tyto nástrahy je považován za přívlač při použití jakékoliv výbavy. Od 1.1. do 15.6. je povoleno používat streamery o velikosti max. 5 cm.
11. Na rybářských revírech, kde je zakázáno vnadění, je zákaz vhazování návnady do vody jakýmkoliv způsobem včetně pomocí krmítek.
12. Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně prostorném vezírku, po skončení lovu je nutno vezírek označit štítkem se svým jménem a adresou. Haltýře jsou zakázány! Nástražní rybky je možné uchovávat v k tomu určené nádobě (řízkovnici), jejíž vnější rozměr nepřesahuje ani v jednom směru 40 cm.
13. Na základě udělení výjimky KÚ Jihočeský kraj (Sp. zn.: OZZL 37596/2013/pelh) se povoluje na revírech v působnosti KÚ Jihočeský kraj lov jelce jesena (Leuciscus idus) a mníka jednovousého (Lota lota). Osoba provádějící lov je povinna při ulovení jelce jesena a mníka jednovousého zapsat do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) kusy přisvojené bezprostředně po ulovení a ponechání (označit „ponechán“) a rovněž také kusy vrácené do revíru včetně kusů menších než je nejmenší lovná míra (označit „vrácen“). Osoba oprávněná k lovu si ponechá maximálně jeden kus mníka jednovousého a jelce jesena v jednom dni.
14. Všechny rybářskou stráží (RS) zadržené povolenky na rybářských revírech sdružených do SRH doručuje RS v zákonné lhůtě 5 pracovních dnů spolu s kopií hlášenky o přestupku sekretariátu toho územního svazu, v jehož působnosti se rybářský revír, na němž k přestupku došlo, nachází. Hlášenku o přestupku zašle RS té MO, kde je přestupce členem. Kárný orgán MO je povinen bezodkladně sdělit sekretariátu příslušného územního svazu výsledek pravomocně skončeného kárného řízení; ke zprávě připojí kopii rozhodnutí kárného orgánu. Zadržená povolenka bude rybáři vrácena podle výsledků kárného řízení.
15. Na jednu územní roční mimopstruhovou povolenku je držitel oprávněn si ponechat maximálně 50 kusů kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. V případě, že držitel povolenky vyčerpá tento limit, je oprávněn si zakoupit další povolenku.
16. Druhy ryb, které mají stanovenou lovnou míru je dovoleno porcovat až po odchodu od vody.
17. Za nástražní rybu nelze použít vyjmenované druhy ryb (kapr, štika, candát, sumec, bolen).
18. Na základě znění novelizace prováděcí vyhlášky 197/2004 Sb, která byla vydána v loňském roce pod číslem 123/2016 Sb. platí denní doby lovu dle stávajícího času (tedy dle času, který je právě v platnosti), protože se v §12 bod 3) ruší.

P-bližší podmínky JčÚS ČRS

1. Na pstruhových revírech Jihočeského územního svazu je možno lovit všemi způsoby lovu povolenými v daném období roku sedm dní v kalendářním týdnu. Přivlastňovat si ryby lososovité (pstruh obecný /Salmo trutta/, pstruh duhový /Oncorhynchus mykiss/, siven americký /Salvelinus fontinalis/, lipan podhorní /Thymallus thymallus/) je možno pouze tři dny v kalendářním týdnu.
2. Osoba provádějící lov si smí v jednom kalendářním dni ponechat v povoleném limitu pouze jednu lososovitou rybu, jejíž celková délka přesáhla 45 cm.
3. Maximální počet ponechaných lososovitých ryb na jednu roční pstruhovou povolenku je stanoven na 50 ks. V případě, že držitel povolenky vyčerpá tento limit, je oprávněn si zakoupit další povolenku.
4. Nejmenší lovná míra kapra obecného (Cyprinus carpio) je zvýšena na 40 cm, nejmenší lovná míra lipana podhorního (Thymallus thymallus) je zvýšena na 40 cm.
5. Parma obecná (Barbus barbus) je celoročně hájena.
6. Při lovu na umělou mušku je zakázáno používat zátěže umístěné mimo tělíčko mušky, stejně tak je zakázáno použití plovoucích zařízení, jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno lovit pomocí „dřívka“ a metodou „bagr“ (včetně dvou a více rybářů lovících těsně vedle sebe). Dále je při lovu na umělou mušku zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy typu twister, riper, banjo apod. Lov na tyto nástrahy je považován za přívlač při použití jakékoliv výbavy.
7. Uživatel může z důvodu konání sportovních akcí hájit celý revír nebo jeho část.
8. Pokud osoba provádějící lov loví na členskou povolenku, je povinna mít u sebe při lovu svou členskou legitimaci ČRS s vylepenou podobenkou a na požádání rybářské stráže se jí prokázat.
9. V rybářských revírech se zakazuje lov v místech, kde se nahromadily ryby za povodňového stavu.
10. Na nádržích Květoňov, Soběnov,ŽŽumberk, Dobrkovská Lhotka, Humenice a Besednice je zakázáno vnadění včetně používání krmítek.
11. Na pstruhových revírech JčÚS ČRS České Budějovice je povolen lov ryb na nástrahy vybavené pouze háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem. Platí pro lov na umělou mušku, přívlačí, plavanou i položenou.
12. Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně prostorném vezírku a to do konce zákonem stanovené denní doby lovu. Haltýře jsou zakázány!!!
13. Na základě udělení výjimky KÚ Jihočeský kraj (Sp. zn..:OZZL 37596/2013/pelh) se povoluje na revírech v působnosti KÚ Jihočeský kraj lov jelce jesena (Leuciscus idus) a mníka jednovousého (Lota lota). Osoba provádějící lov je povinna při ulovení jelce jesena a mníka jednovousého zapsat do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) kusy přisvojené bezprostředně po ulovení a ponechání (označit „ponechán“) a rovněž také kusy vrácené do revíru, včetně kusů menších než je nejmenší lovná míra (označit „vrácen“). Osoba oprávněná k lovu si ponechá maximálně jeden kus mníka jednovousého a jelce jesena v jednom dnu.
14. Všechny rybářskou stráží (RS) zadržené povolenky na rybářských revírech sdružených do SRH doručuje RS v zákonné lhůtě 5 pracovních dnů spolu s kopií hlášenky o přestupku sekretariátu toho územního svazu, v jehož působnosti se rybářský revír, na němž k přestupku došlo, nachází. Hlášenku o přestupku zašle RS té MO, kde je přestupce členem. Kárný orgán MO je povinen bezodkladně sdělit sekretariátu příslušného územního svazu výsledek pravomocně skončeného kárného řízení; ke zprávě připojí kopii rozhodnutí kárného orgánu. Zadržená povolenka bude rybáři vrácena podle výsledků kárného řízení.
15. Druhy ryb které mají stanovenou lovnou míru je dovoleno porcovat až po odchodu od vody.
16. Na P revírech je povolen lov ryb na plavanou nebo položenou pouze s nástrahou rostlinného původu, nebo na imitaci rostlinné nástrahy
17. Na základě znění novelizace prováděcí vyhlášky 197/2004 Sb, která byla vydána v loňském roce pod číslem 123/2016 Sb. platí denní doby lovu dle stávajícího času (tedy dle času, který je právě v platnosti), protože se v §12 bod 3) ruší.
 • stephen curry shoes
 • stephen curry shoes
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air