Close

Projekty

Realizované projekty v roce 2019

 Projekt ve spolupráci s nadací ČEZ

V rámci čerpání dotace Ministerstva zemědělství pro nestátní neziskové organizace byl realizován následující projekt:

V rámci čerpání dotace Ministerstva zemědělství – národní dotace

  • Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

V rámci čerpání dotačního programu Jihočeského kraje

  • dotační program – Chov ryb ve vodních tocích
Realizované projekty v roce 2018

V rámci čerpání dotace Ministerstva zemědělství pro nestátní neziskové organizace byly realizovány následující projekty:

V rámci čerpání dotace Ministerstva zemědělství – národní dotace

  • Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

V rámci čerpání dotačního programu Jihočeského kraje

Projekt ve spolupráci s nadací ČEZ

  • Obnova populace lipana v jihočeských tocích

Jihočeský územní svaz zarybňuje revíry

s přispěním významných subjektů na podporu populací

 vybraných druhů ryb.

Lipan obnova populace v jihočeských tocích 2015

Sbornik na konferenci Li a Po

Lipan podhorní patří k původním druhů ryb žijícím v podhorských tocích, který patří také k rybářsky atraktivním druhům. Zejména jeho lov na titěrné umělé mušky patři k vrcholům rybářského umění. Vlivem různých negativních antropogenních vlivů a především díky predačního tlaku kormorána došlo na přelomu tisíciletí k téměř likvidaci jeho populací v poměrně rozsáhlých úsecích vodních toků. Zejména byly postiženy toky, které v zimě nezamrzají díky výstavbě přehradních nádrží a výrobě elektrické energie. Díky změně legislativy je od roku 2014 možné již kormorány účinně plašit a proto se JčÚS ČRS rozhodl investovat prostředky na obnovu populací lipana. Jako první byla přijata opatření na ochranu generačních ryb v tocích (ochrana trdlišť zákazem rybolovu a brodění, zvýšení zákonné míry na 40 cm, povinné používání háčků bez protihrotu), dále se počítá s masivním vysazováním násady v různých věkových kategoriích a také investování prostředků do ochrany lipanů v tocích. Cílem je nastartovat přirozenou reprodukci. 

Projekt se podařilo uskutečnit za podpory Nadace ČEZ a také jsou využity prostředky z grantového programu Jihočeského kraje …. 

Odbornou spolupráci zajišťuje Jihočeská Universita, Fakulta rybářství a ochrany vod.

Krajský úřad 

Podpora chovu ryb ve vodních tocích

pstruh obecný , lipan podhorní, candát obecný,

parma obecná,

jelec tloušť, ostroretka stěhovavá, podoustev říční