Close

8.11.2016

VLTAVA 30 – 32, ÚN LIPNO (421 200)

Délka: 34,0 km

Rozloha: 4 870,00 ha

Popis revíru

GPS 48°37’52.981″N, 14°14’11.744″E
Od hráze ÚN Lipno až k silničnímu mostu v Nové Peci. Všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Lov z plavidel, zavážení nástrah i návnad a hlubinná přívlač se povoluje. Hlubinná přívlač je povolena pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla). Z nástrah živočišného původu je povoleno lovit pouze na žížaly, moučné a kostní červy, patentky a celé nástražní rybičky, jejichž délka je minimálně 15 cm. Zákaz čeřínkování. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenou vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané ryby a pro nástražní ryby. Používání rybářských deštníků a deštníků typu Brolly se povoluje pouze za účelem ochrany před nepřízní počasí během lovu. Zákaz lovu z lodí v průplavu Malé Lipno – Velké Lipno v Černé v Pošumaví v okruhu 20 m od průplavu (GPS 48°44’23.595’’N, 14°6’3.985’’E), úsek označen cedulemi.

Nacházíte se v Chráněné krajinné oblasti Šumava. Podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK’’) je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. Tábořením se rozumí setrvání osob na jednom místě mimo budovy s pomocí přístřešků, např. stanů; tábořením je tedy zejména přebývání ve stanu na jednom místě přes noc. Za táboření se nepovažuje pouhé přespání bez přístřešku. Pouhé přenocování bez přístřešku tedy nepodléhá zákazu táboření podle § 26 odst. 1 písm. b) ZOPK. Za rozdělávání ohně se považuje jakýkoliv způsob zapálení hořlavých látek. Za oheň se považuje jak otevřený oheň (kde není zabráněno styku plamenů s okolním prostředím), tak oheň rozdělaný v různých zařízeních (nadzemní grily, plynové vařiče). Rozděláním ohně ve smyslu § 26 odst. 1 písm. b) ZOPK se rozumí jeho založení i udržování. Vjezd a setrvání vozidel a obytných přívěsů: na celém území chráněných krajinných oblastí je podle § 26 odst. 1 písm. c) ZOPK zakázáno rovněž vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Zacházení s odpady: Na celém území chráněných krajinných oblastí je podle § 26 odst. 1 písm. a) ZOPK zakázáno zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud se vjíždí do lesa, táboří a rozdělává oheň v lese či znečišťuje se les, jde o přestupky také dle lesního zákona (§ 53 lesního zákona). Zákon č. 99/2004 Sb. o rybářství umožňuje v rámci výkonu rybářského práva pouze užívání pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu, nikoliv však táboření či rozdělávání ohňů. Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí jsou stanoveny v § 26 ZOPK.

Lov ryb zakázán:

do vzdálenosti 100 m od hráze nádrže po obou březích,
z pevných i plovoucích přístavišť a ze zařízení veřejné lodní dopravy,
v ústí potoka Olšina ve Žlábku od 25. 3. do 20. 4. (včetně), a to od vyústění betonových rour po konec rákosového poloostrova (50 m). Zákaz platí i pro lov z plavidel. V úseku nad betonovými rourami po hráz rybníka Olšina je celoroční zákaz lovu ryb,
v Kyselovské zátoce naproti Dolní Vltavici a v zátoce Hadí Luka naproti Jenišovu včetně lovu z plavidel – chráněné rybí oblasti. Oblasti jsou vymezeny na břehu cedulemi a na vodě v období duben-listopad bójemi bílé barvy.
ze všech ostrovů (s výjimkou ostrova v Horní Plané poblíž přívozu GPS: 48°45’43.614’’N,
14°1’16.419’’E)

K označení krmných míst je povoleno pouze použití tyčových bójí o minimální délce plováku/tyče 150 cm. Konec bóje musí být obarven reflexní barvou.
Je přísně zakázáno přechovávání úlovků v přítocích do Lipna. Zákaz rybolovu z obytných lodí a plachetnic. V revíru jsou vhodná místa pro handicapované rybáře (GPS: 48°38’7.431’’N, 14°13’20.432’’E a také GPS: 48°37’51.541’’N, 14°10’28.295’’E).

Nonstop rybolov je v revíru povolen pouze v období od 16. 6. do 31. 8. Pro rybolov nonstop (tedy v době od 00.00 hod do 4.00 hod.) platí tato pravidla:

  • osoba provádějící lov ryb je v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila v předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout.
  • osoba provádějící lov ryb od 00:00 hod do 04:00 hodin smí lovit pouze ze břehu, je zakázán lov z lodí a z ostrovů,
  • lov ryb povolen na celém Malém Lipně (zátoka oddělená silnicí Černá v Pošumaví–Hůrka),
  • z levého (východního) břehu je lov ryb povolen v úseku od silničního mostu v Nové Peci po hráz ÚN Lipno,
  • z pravého (západního) břehu je lov ryb povolen pouze v úseku od silničního mostu v Nové Peci po železniční most v Nové Peci