Close

1.11.2017

Témata řešená JčÚS ČRS

Blíží se konec roku, tedy doba, kdy výbor JčÚS ČRS rozhoduje o tématech, která předloží na výroční schůze místních organizací k diskusi. Z tohoto důvodu shrnujeme základní témata, která byla již realizována, která jsou rozpracována a o kterých by měly být naše MO informovány nebo o kterých by měla pokračovat diskuse.

Změna denní doby lovu
V roce 2017 byla změna doby lovu řešena na úrovni Rady ČRS a jejího hospodářského odboru a návrh změny byl předložen vedením ČRS v říjnu roku 2017 na Ministerstvo zemědělství (od dubna do září 4 až 24 hodin, od října do března od 5 do 22 hodin).

Rybářská stráž
Nová koncepce rozvoje rybářské stráže byla odsouhlasena na územní konferenci v červnu 2017 a v současnosti probíhá její realizace s cílem dokončit reorganizaci rybářské stráže v příštím roce. V souvislosti s reorganizací rybářské stráže je nutné začít pracovat na zvýšení pravomocí rybářské stráže na úrovni ČRS.

Změna systému trestů za přestupky proti rybářskému řádu
V návaznosti na reorganizaci rybářské stráže je v současnosti zpracováván sumář přestupků proti rybářskému řádu včetně jejich setřídění podle závažnosti a je připravován návrh nového sazebníku trestů. Současně jsou zpracovávány tři variantní návrhy, jak změnit systém trestání rybářů páchajících přestupky tak, aby tresty byly pro všechny rybáře stejné a byl eliminován protekcionismus a právní nejistota.

Roční limit úlovků
JčÚS má již několik let limit 50 ks vyjmenovaných druhů ryb na jednu roční územní povolenku. V letošním roce byl předložen návrh na omezení 20 ks ponechaných dravců, který nebyl členskou základnou podpořen. Vzhledem ke skutečnosti, že významná část členské základny volá po zvýšení ochrany dravců v našich revírech, musí být toto téma i nadále předmětem diskuse.

Omezení horní míry ryb – K70 – omezení horní míry kapra
Omezení horní míry kapra označované jako K70 bylo schváleno územní konferencí JčÚS v červnu v roce 2017 a bude zavedeno od roku 2018 na všech revírech JčÚS.

Zvýšení dolní míry ryb
JčÚS za účelem ochrany některých druhů ryb zvýšil v posledních letech dolní míru lipana podhorního a okouna říčního a na pstruhových revírech omezil ponechání si lososovité ryby delší než 45 cm na jeden kus denně. Dále zavedl celoroční hájení parmy obecné. Část rybářů navrhuje zvýšení dolní míry ryb u dalších druhů, proto by na toto téma měla být zahájena relevantní diskuse.

Ochrana obsádky candáta na ÚN Lipno
Před několika lety byla za účelem ochrany candáta na ÚN Lipno omezena velikost nástražní rybičky a je hájena část vodní plochy. V návaznosti na tato opatření byl v roce 2016 a 2017 proveden rozsáhlý ichtiologický průzkum ÚN Lipno. Po jeho vyhodnocení a po porovnání vývoje úlovků je třeba rozhodnout o případné úpravě ochranářských opatření na ÚN Lipno. Toto téma by mělo být nadále předmětem odborné diskuse.

Omezení nelegální přívlače
Příloha č.7 vyhlášky 197/2004 Sb. umožnuje v rybolovné metodě „Lov na umělou mušku“ a „Lov muškařením“ díky špatné definici lov přívlačí na mimopstruhových vodách od 1.1. do 15.6. Územní konference JčÚS v červnu roce 2017 toto výrazně omezila (od roku 2018) a opravila tak nevhodné a již překonané znění příslušných odstavců.

Trofejní a sportovní revíry
Po zřízení zvláštních sportovních revírů (Vltava 29P, Vltava 24, Malše 6 (Květoňov) a rybník Hadina) by měly být v roce 2018 vytipovány další revíry se zvláštním režimem hospodaření za účelem ochrany trofejní obsádky. Toto téma by mělo být nadále předmětem diskuse.

Návratnost ryb z jednotlivých revírů
V současnosti probíhá analýza návratnosti jednotlivých druhů ryb v rybářských revírech za účelem následné úpravy zarybňovacích plánů. Finální materiál bude prezentován v I. čtvrtletí roku 2018 a následně projednán na územní konferenci v roce 2018.

Podpora práce s dětmi a mládeží
Od roku 2018 bude zvýšena cena členského příspěvku o 100 Kč s tím, že polovina (50 Kč) bude zůstávat místní organizaci. Tyto prostředky by měly být přednostně použity pro práci s dětmi a pro podporu vedoucích rybářských kroužků. Současně se JčÚV začal zabývat vyhledáváním dotačních titulů, které by mohly být použity pro podporu dětských rybářských kroužků.